యుఏఈ >> ఆహారం

అబుధాబి:

 • రితాజ్ రెస్టారంట్ - +971-2-631 00 36
 • హైదరాబాద్  స్టార్ రెస్టారంట్ - +971-2-635 26 22
 • సంగం రెస్టారంట్ - +971-2-6776773
 • హైదరాబాద్ బైట్స్ - +971-2-644 13 18

దుబాయ్:

 • రెడ్ బవార్చి రెస్టారెంట్ - +971-4 2662343
 • గోల్కొండ పారడైస్ రెస్టారంట్ - +971-4 2560167
 • తందూరీ జంక్షన్ - +971-4-43 11 8 66
 • అమరావతి రెస్టారంట్ - +971-4-33 77 0 77
 • ప్రభాస్ రెస్టారంట్ - +971-4-3964774
 • శ్రీ కృష్ణ భవన్ రెస్టారెంట్ - +971-4-4220702 
 • మేజ్బాన్ రెస్టారంట్
  1. బర్ దుబాయ్ - +971-4-3517863
  2. అల్ కరామ - +971-4-3354389
  3. జఫ్జా - +971-4-8870022
  4. షార్జా - +971-6-5739993

షార్జా: 

రియల్ టేస్ట్(హైదరాబాదీ) రెస్టారెంట్ - +971-6-5547670

అల్ లుక్మా అల్ లాజిజ్య్య(హైదరాబాదీ) రెస్టారెంట్ - +971-6-5220689 

హైదరాబాదీజ్ రెస్టారెంట్ - +971-6-5303187

 

Click/tap here to subscribe to MAAGULF news alerts on Telegram
Copyrights 2015 | MaaGulf.com