Kaalutunna Chithi..!!
maagulf
maagulf
maagulf
maagulf
maagulf
maagulf
maagulf
కాలుతున్న చితి..!!

ఎగసి పడుతున్న మంటల్లో
కాలుతున్న నిజాల నుంచి
పచ్చి నెత్తుటి వాసన వస్తూనే ఉంది

మండుతున్న గుండె చప్పుడు
వినిపిస్తున్న ఖేదాల నాదాన్ని
చావు దప్పుల మోతలో కలిపేస్తోంది

మనసు జార్చిన భారమంతా కలిసి 
కన్నీటి తడిలో ఆరిపోతున్న
దీపాల వెలుగు మసకబారుతోంది

నిన్నటి గతాన్ని జ్ఞాపకంగా మార్చి
రేపటి వాస్తవానికి నాందిగా కాలుతున్న చితి 
స్నేహంగా మరణంతో మాట్లాడుతోంది...!!

 

--మంజు యనమదల