ఇక సెలవంటూ ...

ఇక సెలవంటూ ...

జీవాన్ని జనానికిచ్చి 
నిర్జీవంగా కదిలి వెళ్ళిపోయావు 
కన్నీళ్లతో తడిసిపోతుంటే 
కడలి తీరంలో ఒదిగిపోయావు 

ఎన్ని గుండెలు ఏడ్చినా 
ఎన్ని గొంతులు పిలిచినా 
ఈ రోజెందుకో దయలేని తల్లివైనావు 
తిరిగి చూడకుండా వెళ్ళిపోయావు

పారువెల్ల

Back to Top