ఒమాన్ >> చర్చీలు

  • హిందూ టెంపుల్స్
    • శివ మందిరం

+968 24737311

  • శ్రీ కృష్ణ మందిరం

                                    +96824798546

  • చర్చి
    • ఒమాన్ ఏవంగెలిఖల్  క్రీస్టియన్ చర్చ్

+968 24702372

  • మసీదులు
    • సుల్తాన్ కాబూస్ గ్రాండ్ మసీదు
    • అల్ జుల్ఫా మసీదు
    • అల్ జావవి మసీదు
    • సుల్తాన్ సైద్ బిన్ తైమూర్ మసీదు
    • సుల్తాన్ తైమూర్ బిన్ ఫైసల్ మసీదు
    • అల్ ఖోర్ మసీదు
    • మస్జిద్ అల్ రసూల్ అల్ ఆజం
    • మొహమ్మద్ అల్ అమీన్ మసీదు

 

Back to Top