ఒమాన్ >> మసీదులు

మసీదులు

  • సుల్తాన్ కాబూస్ గ్రాండ్ మసీదు
  • అల్ జుల్ఫా మసీదు
  • అల్ జావవి మసీదు
  • సుల్తాన్ సైద్ బిన్ తైమూర్ మసీదు
  • సుల్తాన్ తైమూర్ బిన్ ఫైసల్ మసీదు
  • అల్ ఖోర్ మసీదు
  • మస్జిద్ అల్ రసూల్ అల్ ఆజం
  • మొహమ్మద్ అల్ అమీన్ మసీదు

Back to Top