ఓ పయనం...!!

ఓ పయనం...!!
చేవ్రాలు చెదిరిపోతూ
కన్నీటి చెమరింతల చెక్కుడు రాళ్ళు 
కలవరింతలకు తోడైనా
విధి రాత విలాసంగా
నుదుటిపై గర్వంగా నిలిచి
వీధి నాటకంలో పాత్రలను చూస్తున్నా
జీవిత బంధాలను
అడ్డుకోలేని అసహాయత వెక్కిరిస్తున్నా
పాకులాడుతున్న బాంధవ్యాలను
జ్ఞాపకాల్లో దాచేసుకున్న
పసితనపు ఆనవాళ్ళు అక్కడక్కడా ఏరుకుంటూ
చేరలేని గమ్యాన్ని చూస్తూ
కాలానికి సామీప్యంగా
కాల్పనికతను దగ్గరగా ఉండాలని తలపిస్తూ
సాగే ఓ పయనం...!!

--మంజు యనమదల 

 

Back to Top