మిగిలి పోవాలని ఉంది..!!


భయం లేదు బెరుకు లేదు
అధైర్యమసలే లేదు
ఆశ లేదు నిరాశ లేదు
అతిశయమసలే లేదు
కోపం లేదు శాంతం లేదు
చిరునవ్వసలే లేదు
వాంఛ లేదు వలపు లేదు
వారింపసలే లేదు  
నడక లేదు నడత లేదు
నడవడికసలే లేదు   
రూపం లేదు మొహం లేదు
నటనసలే లేదు
పలుకు లేదు పలకరింపు లేదు 
మౌనమసలే లేదు  
జీతం లేదు భత్యం లేదు
జీవితమసలే లేదు  
ఓటమి లేదు గెలుపు లేదు
గమ్యమసలే లేదు
ఏది లేకున్నా నాదేదీ కాకున్నా
నీతి ఉంది నిజాయితీ ఉంది
న్యాయంగా నిలవాలన్న
తపన ఉంది
రెప్పపాటు జీవితంలో
రెప్పచాటు స్వప్నంగా
మిగిలి పోవాలని ఉంది..!! 

--మంజు యనమదల 

 

Back to Top