ఇంకా వుంది

1

ఎన్ని దేహాలు
విడిచి వచ్చిందో 
ఎన్ని దారులు 
తిరిగి వచ్చిందో 
ఇప్పుడు  నేను  మోస్తున్న  ఆత్మ 

2
వాలిపోతున్న పొద్దు 
రేపు మళ్ళీ పూస్తానన్నది 
పగలంతా కళ్ళల్లో విత్తనాలు చల్లి 
ఈ రాతిరి మళ్ళీ కలలు కనమన్నది 

3
సముద్రం ఇప్పుడే  ఇంకిపోదు 
నువ్వూ 
నేనూ 
ఇంకా బతికే వున్నాం 
దుఃఖం ఇంకా మిగిలే వుంది 

పారువెల్ల

Back to Top