లయగ్రాహి

- March 28, 2017 , by Maagulf

అచ్చమగు వేడుకగ పచ్చనగు వేదికగ వెచ్చనగు వీచికగ వచ్చెను ఉగాదీ

మెచ్చగనె కోకిలలు హెచ్చగనె రాగములు విచ్చగనె ఉల్లములు వచ్చెను ఉగాదీ

పచ్చివగు మామిడులు గిచ్చగనె నాలుకలు గుచ్చగనె కోరికలు వచ్చెను ఉగాదీ

చిచ్చుగల భాస్కరుడు యిచ్చెనుగ దీవెనలు తెచ్చెనుగ చైత్రమును వచ్చెను ఉగాదీ 

 

ఉండునని సంపదలు పండగనె పుణ్యములు మెండుగనె చాటునది పండుగ ఉగాదీ

దండలుగ బంధములు దండిగనె గంథములు గుండెలలొ నింపుకొను పండుగ ఉగాదీ

భాండమున వంటలను వండగనె ఇంపుగనె నిండుగనె వచ్చునది పండుగ ఉగాదీ

అండయగు దైవముకు దండములు పెట్టగనె కుండలలొ పచ్చడుల పండుగ ఉగాదీ


-సిరాశ్రీ 

Click/tap here to subscribe to MAAGULF news alerts on Telegram
Copyrights 2015 | MaaGulf.com