చెలిమి శాశ్వతం...!!

చెలిమి శాశ్వతం...!!
నిద్దరోతున్న నిజాలు
ఒక్కసారిగా లేచి నిలబడితే
తట్టుకోగలిగే గుండె ధైర్యం
వాస్తవాలను ఒప్పుకునే
నిలకడైన నిజాయితీని
చూడగల మనో నేత్రం
అస్తవ్యస్తంగా అల్లుకున్న
అస్పష్టంగా అగుపించే
మనవి కాని అనుబంధాలు
రేపటి రాతను మార్చలేని
నిన్నటి క్షణాల కాలాన్ని
వదలలేని గత జ్ఞాపకాలు
మరపునే మరపించే
మనసైన మది సాంగత్యంతో
కుదిరిన చెలిమి శాశ్వతం...!!


--మంజు యనమదల 

Back to Top