స్వార్ధరాజ కీర్తన.!!

స్వార్ధరాజ కీర్తన
(త్యాగరాజ స్వామి వారు! క్షమస్యత్యం!!)

పల్లవి: ఎందరో మహనగుబాములు
           అందరికీ వంద నాలుకలు

చరణం: మాటలు తేనెల మాటలు
              మనసులు మల్లెల బోటలు 

               కనులు కాస్త తెరిచి చూడు 
               అంతర్యం తరచి చూడు...

               తేనెను పూసిన కత్తులు 
               విషపు ఊపిరి తిత్తులు...

                ...కల వారెందరో మహనగుబాములు
                    అందరికీ వంద నాలుకలు !

 

--రామ్ ప్రసాద్  

Back to Top